Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Regulaminy - Forum

 1. #1
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509
  Last edited by Chloe; 01.11.2016 at 19:04:17.
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 2. #2
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Regulamin Forum
  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
  2. Korzystanie z Forum nie jest prawem przysługującym każdemu graczowi, lecz przywilejem, który można utracić w przypadku łamania Regulaminu lub niestosowania się do poleceń moderatorów, supermodatorów lub administratorów.
  3. Nie wolno posiadać ani korzystać z więcej niż jednego konta na Forum. Dotyczy to także osób zablokowanych (nie wolno zakładać nowego konta także podczas blokady). W przypadku używania jednego komputera przez kilku użytkowników należy to od razu zgłosić do jednego z supermoderatorów.
  4. Z jednego konta korzystać może tylko jedna osoba.
   Współużytkowanie konta na Forum jest zakazane. Zabronione jest również udostępnianie konta lub hasła do konta innym osobom. Należy ustawić silne hasło do konta i szczególnie uważać podczas logowań na komputerach dostępnych innym osobom (np. w kafejce internetowej).
   Osoby zablokowane nie mają możliwości wypowiadania się na Forum. Zabronione jest udostępnianie im swojego konta, a także przekazywanie wiadomości od nich.
  5. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są regulaminy działów Forum. W wypadku niezgodności pomiędzy Regulaminem Forum a regulaminem działu, ważność zachowują zapisy niniejszego Regulaminu.
  6. Na Forum obowiązują także odnoszące się do niego Zasady Gry.
  7. Decyzje w sprawach porządkowych podejmują moderatorzy, supermoderatorzy oraz administratorzy. Użytkownik ma możliwość złożenia odwołania od ich decyzji według ścieżki określonej w załączniku do Regulaminu.
  8. Posty użytkowników Forum, którzy łamią regulaminy Forum można zgłaszać przy użyciu funkcji raportowania i tylko w ten sposób. Informacja o tym jak przesłać raport znajduje się tutaj. W szczególności nie należy publicznie wytykać innym łamania regulaminów ani wtrącać tego rodzaju uwag w dyskusjach na inny temat.
   Nadużywanie funkcji raportowania postów, co do których jest oczywiste, że nie łamią Regulaminu, może być ukarane.
  9. Osoby łamiące Regulamin Forum mogą zostać ukarane przez moderatorów, supermoderatorów lub administratorów zgodnie z tabelą kar zawartą w załączniku. Administratorzy i supermoderatorzy zastrzegają sobie prawo do nałożenia kary nieumieszczonej w tabeli, za naruszenie obowiązującego Regulaminu.
  10. Administratorzy mają prawo zmienić treść niniejszego Regulaminu oraz jego załączników, a także regulaminów działów w każdej chwili. Jeśli nie określono inaczej, zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Logując się na Forum po zmianie regulaminów, użytkownik akceptuje zmiany.
  11. Administratorzy, supermoderatorzy oraz moderatorzy serwisu Forum Travian.pl zastrzegają sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku, a także edycji profilów i sygnaturek oraz kont użytkowników oraz wszelkich innych danych zapisanych na Forum bez podania przyczyny.
  12. Zespół Traviana (z ang. Travian Team - TT) dzieli się na:


  • obsługę gry ( Support i Multihunterów ), którzy zajmują się tylko i wyłącznie kwestiami związanymi bezpośrednio z grą i można się z nimi kontaktować poprzez system wiadomości w grze,
  • obsługę forum ( Administratorów, Supermoderatorów i Moderatorów ), która odpowiada tylko i wyłącznie za kwestie związane z forum i nie ma żadnego wpływu na pilnowanie porządku w grze.

  Wszyscy członkowie Zespołu Traviana podlegają zapisom zawartym zarówno w Zasadach gry jak i Regulaminie Forum.  § 2. Zawartość forum


  1. Należy stosować się do zasad Netykiety. Zabronione jest obrażanie, wyzywanie i poniżanie rozmówców, wszelkie przejawy trollingu będą surowo karane. Na Forum staramy się zachować kulturę wypowiedzi.
  2. Wszystkie wypowiedzi wyrażają punkt widzenia użytkownika, który je pisał, zatem Zespół Traviana nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.
  3. Nie wolno zamieszczać treści naruszających obowiązujące prawo lub dobro innych osób, wzywających do nienawiści, propagujących rasizm, łamiących ogólnie pojęte zasady Netykiety oraz uznawanych powszechnie za naganne etycznie lub niewłaściwe społecznie.

   Zakazane jest w szczególności:

   - zamieszczanie treści mogących budzić odrazę, niesmak, silny strach, w tym materiałów erotycznych i pornograficznych,
   - zamieszczanie treści w sposób oczywisty obrażających uczucia religijne, naruszających normy społeczne, etyczne i obyczajowe,
   - zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim w sposób naruszający prawo polskie, np. bez zgody dysponenta tych praw,
   - ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami tudzież organizacjami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm).
  4. Nie wolno zamieszczać cudzych danych osobowych, w tym teleadresowych.
  5. Zabronione jest używanie słów i wyrażeń wulgarnych.
   Karze podlegają również słowa i wyrażenia częściowo lub całkowicie wykropkowane, jeśli ich znaczenie wynika z kontekstu, oraz słowa automatycznie ocenzurowane przez silnik forum. O tym, czy dane słowo jest wulgarne, decydują moderatorzy Forum na podstawie słowników języka polskiego (ewentualnie innych słowników).
  6. Nie wolno zamieszczać danych innego gracza bez jego zgody. W wypadku wątpliwości, gracz może zostać poproszony o okazanie zgody.
   Ochroną objęte są wszystkie dane, których nie można zdobyć przeglądając ranking i mapę w grze (czyli m.in.: skład i liczebność armii, godziny i cele ataków, poziomy rozbudowania infrastruktury). Zasada ta dotyczy również sytuacji, w których informacje zawarte w poście jednoznacznie wskazują na danego gracza.
   Wyjątkiem od tego jest możliwość zamieszczania "pełnych" raportów z ataków na osady, w których jest (lub może być) budowany cud świata.
  7. Zamieszczanie ref-linków będzie surowo karane.
  8. Ze względu na zachowanie porządku i przejrzystości działów forum, nie wolno powielać już istniejących tematów. Zanim użytkownik założy dany temat powinien za pomocą opcji szukaj sprawdzić czy taki temat nie został już wcześniej utworzony. W szczególności zabrania się powielania tematów zamkniętych przez moderatorów forum. Każdy temat może zostać odblokowany na wyraźną prośbę użytkownika, pod warunkiem, że jest on zgodny z Regulaminem Forum.
  9. Zabronione jest nakłanianie, prowokowanie do łamania Regulaminu Forum i Zasad Gry oraz zamieszczanie treści wskazujących na ich łamanie. Za prowokowanie do łamania Zasad Gry uznaje się miedzy innymi wszelkie wypowiedzi związane ze skryptami wspomagającymi grę (pytania o skrypty/boty, podawanie ich nazw i stron, gdzie można je znaleźć).
   Za zamieszczanie treści świadczących o łamaniu Zasad Gry uznaje się zamieszczanie raportów, zrzutów ekranu i innych treści, z których wynika, że użytkownik w grze używa skryptów/botów lub w inny sposób łamie Zasady Gry.
  10. Zabronione jest oddawanie i proszenie o: Złote Monety i srebro, surowce, jednostki i inne elementy gry, a nadto konta w grze, konta na Forum oraz usługi dotyczące gry w zakresie świadczącym o czerpaniu z powyższego realnych korzyści materialnych. Zabronione jest także zamieszczanie jakichkolwiek ofert pomocy czy też wspólnej gry motywowane zakupem Złotych Monet lub innymi korzyściami materialnymi.
  11. Zabronione jest zamieszczanie treści reklamowych (reklama komercyjna), promocyjnych oraz spamu w żadnych odmianach.
  12. Nie wolno podawać się za innego użytkownika Forum lub gracza. W szczególności zakazane jest podszywanie się pod członka Zespołu Traviana.
  13. Zabronione jest zamieszczanie na Forum rażąco nieprawdziwych informacji i wskazówek dotyczących gry lub Forum, szczególnie mogących zaszkodzić innym graczom, jeśli się do nich zastosują.
  14. Przypadki łamania Zasad Gry należy niezwłocznie zgłaszać do multihuntera przez system wiadomości w grze. Poruszenie tematu na Forum nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem przypadku łamania Zasad Gry.
  15. Zabronione jest publiczne oskarżanie innych użytkowników Forum, graczy oraz członków Zespołu Traviana o łamanie Regulaminu Forum, Zasad Gry lub innych praw, jeśli jednocześnie nie podaje się dowodów potwierdzających prawdziwość wysuwanych oskarżeń. Przed zamieszczeniem na Forum tego typu wypowiedzi należy skontaktować się z Supermoderatorem działu lub Administratorem Forum celem przedstawienia dowodów na potwierdzenie wysuwanych oskarżeń.
  16. Forum nie jest miejscem przeznaczonym do składania skarg na pracę członków Zespołu Traviana.
   W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń czy też podejrzeń o nadużycia wynikające z posiadanych przez członka TT uprawnień, zgłoszenia należy kierować odpowiednio:

   - w przypadku supporterów na adres: support@travian.pl
   - w przypadku multihunterów na adres: supermultihunter@travian.pl
   - w przypadku moderatorów do supermoderatora odpowiedzialnego za pracę danego
   moderatora
   - w przypadku supermoderatora na adres: forum@travian.pl
  17. Na Forum nie można publikować żadnej prywatnej korespondencji (e-maili, postów zamieszczonych na zamkniętych forach, rozmów z GG oraz innych komunikatorów, itd). Wyjątek stanowią wiadomości w grze i na Forum Głównym Traviana, ale tylko ze zgodą na publikację obu zainteresowanych, tzn. adresata i nadawcy.
  18. Zabronione jest używanie opcji stylizacji profilu w jakikolwiek sposób, utrudniający widoczność w danym profilu. Niezastosowanie się do tego punktu jest równoznaczne z utratą prawa do stylizacji profilu.
  19. Zespół Traviana nie udziela informacji w sprawach dotyczących innych użytkowników osobom postronnym.  Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać w chwili publikacji na Forum.
  Last edited by Chloe; 30.10.2016 at 11:19:08. Reason: Zmiana §2 o pkt. 6
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 3. #3
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Na Forum mamy dwa rodzaje ostrzeżeń:


  • upomnienia (żółta kartka, wartość punktowa 0) służą do przypomnienia reguł Forum, które wszyscy użytkownicy powinni znać i przestrzegać;
  • ostrzeżenie (czerwona kartka, posiada określaną wartość punktową). Są dwa rodzaje ostrzeżeń: ulegające przedawnieniu i takie, które nie przedawniają się nigdy.


  Konsekwencją nieprzestrzegania zasad ujętych w Regulaminie Forum, jest czasowa lub stała blokada konta:


  • 3 aktywne punkty – blokada czasowa na 3 dni;
  • 6 aktywnych punktów - blokada czasowa na 3 dni;
  • 9 aktywnych punktów - blokada czasowa na 30 dni;
  • 10 aktywnych punktów - stała blokada konta. (Nakładana na okres 2 lat bez automatycznego odblokowania. Oznacza to, że w przypadku wyrażenia przez Uzytkownika w Dziale Blokad, chęci korzystania z Forum po upływie tego czasu, konto może zostać odblokowane wyłączną decyzją Administratora Forum i/lub Administratora Gry)  Przypominamy, że zgodnie z § 1. pkt.9 Regulaminu Forum:

  9. (...)Administratorzy i Supermoderatorzy zastrzegają sobie prawo do nałożenia kary nieumieszczonej w tabeli, za naruszenie obowiązującego regulaminu.

  Nazwa ostrzeżenia Wartość Czas trwania Uwagi
  Archeologia
  0-1 14 dni Niepotrzebne odgrzebywanie starych tematów i nieaktualnych wątków.
  Dane gracza bez jego zgody 0-1 1 miesiąc Podanie bezpośrednich danych gracza bez jego zgody lub informacji nie pozostawiających wątpliwości, o którego gracza może chodzić.
  Estetyka
  0-1 14 dni Nieczytelne wiadomości (zawierające wielokrotne powtórzenia znaków interpunkcyjnych, emotikonek, a także wiadomości napisane w ostrym kolorze, wielkimi literami, dużym stopniem pisma itp.) lub nieczytelna stylizacja profilu.
  Flamewar 3-10 Nigdy Udział w kłótni / regularnej awanturze wywołanej przez trolla.
  Handel kontami 3 Nigdy Prośba o sprzedaż konta, próba sprzedaży konta.
  Łamanie regulaminu działu 0-2 1-2 miesięcy Działanie łamiące regulamin działu, niepodlegające innym karom.
  Multikonto 1-10 Nigdy Dotyczy w szczególności przypadków zakładania nowego konta po zbanowaniu pierwszego, a także multikonta założone w celu łamania regulaminu.
  Nadużywanie opcji raportowania postów 0-1 14 dni Wielokrotne zgłaszanie postów niełamiących regulaminu.
  Nieprzepisowe sygnatura/avatar 0-3 14 dni-2 miesięcy Sygnatura, avatar lub zdjęcie wyrażające treści zakazane w regulaminie, niepodlegające innym karom. Dotyczy również zbyt dużych, jaskrawych lub animowanych sygnatur w znacznym stopniu zaburzających czytelność zamieszczanych postów.
  Nieregulaminowy temat (nazwa) wątku 0-1 14 dni Nazwa tematu nie mająca związku z tematem przewodnim dyskusji.
  Nieregulaminowa wymiana kont 1-2 1 miesiąc Prośby o konto, a także próby oddania konta poprzez forum.
  Obraza 1-3 2 miesiące - Nigdy Obrażanie użytkownika w poście, prywatnej wiadomości bądź jakimkolwiek komentarzu.
  Offtopic/spam 0-1 14 dni Wiadomości całkowicie nie na temat, które powodują, że dyskusja staje się utrudniona.
  Ortografia i gramatyka 0-1 14 dni Wiadomość zawierająca rażące błędy ortograficzne lub gramatyczne, bardzo utrudniające jej zrozumienie.
  Podszywanie się 10 Nigdy Podszywanie się pod członka Zespołu Traviana, innego użytkownika forum lub gracza w celu działania na jego szkodę lub na szkodę całego sojuszu.
  Pomówienia
  3-10 Nigdy Nie poparte dowodami oskarżanie użytkowników forum lub członków TT o łamanie zasad gry lub zasad obowiązujących na forum.
  Powielanie tematów / postów 0-1 14 dni Niepotrzebne powtarzanie swoich wypowiedzi, wypowiedzi poprzedników, a także ponowne zakładanie zamkniętych wątków bez porozumienia z obsługą forum.
  Prowokowanie do złamania regulaminu/prawa 3-10 Nigdy Wyraźna próba namówienia lub sprowokowania kogoś do łamania regulaminów (forum, gry) bądź obowiązującego prawa.
  Próba wyłudzenia dostępu do konta (gra) 3-10 Nigdy Próba wyłudzenia dostępu do konta w grze, w tym zamieszczanie propozycji wspólnej gry lub pomocy w grze w zamian za doładowanie konta Złotymi Monetami bądź sugerowanie takiego doładowania.
  Ref-link 2-3 2 miesiące - Nigdy Umieszczenie linku – reklamy, przynoszącego jakąkolwiek korzyść majątkowe bądź inną.
  Reklama komercyjna 3-10 Nigdy Reklama nieuzgodniona z administracją forum. Dotyczy w szczególności reklamy typu „zarabiaj w internecie” i spamu.
  Treści niedozwolone 3-10 Nigdy Wszelkie treści zabronione przez obowiązujące prawo.
  Treści świadczące o łamaniu zasad gry 3-10 Nigdy Zamieszczanie raportów, zrzutów ekranu i innych treści, z których wynika , że użytkownik w grze używa skryptów / botów lub w inny sposób łamie zasady gry.
  Trolling 0-10 1 miesiąc - Nigdy Próba wywołania kłótni na forum.
  Wprowadzanie w błąd: Gra 1-2 1-2 miesięcy Wprowadzanie w błąd dot. mechanizmów gry.
  Wprowadzanie w błąd: Regulamin (gry lub forum) 2-10 2 miesiące-
  Nigdy
  Podawanie błędnych informacji dotyczących regulaminu gry lub forum.
  Współużytkowanie konta na forum 3-10 Nigdy Korzystanie kilku użytkowników z tego samego konta na forum / udostępnianie konta na forum osobom trzecim.
  Wulgaryzmy 0-3 14 dni - Nigdy Używanie wulgaryzmów - także częściowo lub całkowicie zakropkowanych.
  Wytykanie innym błędów 0-2 14 dni - 1 miesiąc Wytykanie innym błędów, np. ortograficznych, niemających związku z tematem danego wątku. Dotyczy także upominania innych użytkowników za łamanie regulaminu forum. Zamiast upominania, należy raportować takie posty.
  Zamieszczanie prywatnej korespondencji 1-3 14 dni - 2 miesiące Publikowanie prywatnej korespondencji bez zgody rozmówców lub w sposób łamiący Zasady gry.
  Zamieszczenie skargi na złą pracę członków TT 1-10 Nigdy Zamieszczanie na forum tematów i / lub postów zawierających skargi, na pracę członków Zespołu Traviana.
  Informacje o tym, jak można składać tego typu skargi, podane są w § 2 pkt.16 Regulaminu
  Zły dział 0-1 14 dni Temat poruszający problematykę niezwiązaną z działem, w którym został założony.
  Last edited by Simone; 17.05.2012 at 01:14:33. Reason: Aktualizacja
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 4. #4
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Ścieżka zażaleń, czyli co użytkownik niesłusznie ukarany może zrobić:  1. Napisać prywatną wiadomość (PM) do moderatora, który go ukarał.
   Odwoływać się, można najpóźniej 48h od nałożenia warna.
   Moderator jeszcze raz, dokładnie rozpatruje daną sprawę i odpisuje (zawsze) ukaranemu użytkownikowi nie później niż 24h od otrzymania wiadomości z odwołaniem (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, anuluje karę/ostrzeżenie bądź zmienia jego wartość.
  2. Gdy moderator podtrzyma swoją decyzję lub nie udzieli odpowiedzi w wymaganym terminie, użytkownik może napisać do odpowiedniego* supermoderatora.
   Użytkownik powinien to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu od moderatora odpowiedzi odmownej lub po upływie wymaganych 24h (w przypadku braku odpowiedzi moderatora).
   Supermoderator równie dokładnie bada całą sytuację (z własnej inicjatywy pisze do moderatora wydającego decyzję) i wydaje decyzję nie później niż 48h od otrzymania odwołania.

   *Odpowiedni supermoderator to zawsze ten, w którego dziale użytkownik został ukarany. (Może się zdarzyć, że nie będzie to supermoderator, któremu dany moderator bezpośrednio podlega.)


  3. Ostatni krok, jeśli supermoderator podtrzyma decyzję moderatora, lub nie udzieli odpowiedzi w przewidzianym terminie, to należy się zgłosić bezpośrednio do administratorów Forum - przez e-mail bądź przez PM. Administrator Forum obowiązany jest do wydania ostatecznej decyzji w terminie nie przekraczającym 24h od otrzymania odwołania.  • Prosimy trzymać się kolejności powyższych punktów, tj. nie odwoływać się do administratora przed odwołaniem się do moderatora i supermoderatora. To w znacznym stopniu usprawni nam pracę.


  • Jeśli karę nałożył supermoderator, to pozostają tylko punkty 2. i 3., a jeśli karę nałożył administrator, to tylko punkt 3.


  • Zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia konieczności skonsultowania zasadności zmiany decyzji, podane wyżej terminy mogą się nieznacznie przedłużyć. Zawsze jednak, w takiej sytuacji, pracownik forum ma obowiązek poinformować odwołującego się, o tym fakcie.
  Last edited by Magari; 17.11.2011 at 01:24:55.
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 5. #5
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Regulamin reputacji  I Ogólne zasady  1.
  Punkty reputacji nadawane są w celu poparcia, lub wyrażenia dezaprobaty wobec wypowiedzi danego użytkownika na forum. Niedozwolone jest używanie systemu reputacji w innym celu. W szczególności niedozwolone jest:
  • dodawanie punktów reputacji przy wzajemnym porozumieniu ("Ja dam Tobie, Ty dasz mi"),
  • proszenie innych użytkowników o punkty reputacji (szczególnie w postach, sygnaturkach),
  • organizowanie i branie udziału w akcjach nadawania innym użytkownikom dodatnich lub ujemnych punktów reputacji (np. "stop żebraniu repów").

  2. Za jeden post można przyznać maksymalnie jedną reputację, bez względu na możliwości techniczne. Łamanie tego zapisu będzie karane w sposób szczególny.

  3. Wszelkie naruszania regulaminu reputacji będą karane, m.in. surowymi warnami (pod różną postacią), zerowaniem poziomu reputacji, nadawaniem reputacji -100, oraz w szczególnych przypadkach banami (także pernamentnymi).

  4. Reputacje otrzymane w sposób nieregulaminowy będą kasowane.
  II Komentarze  1. Treść komentarzy podlega ogólnym zasadom sformułowanym w Regulaminie Forum

  2. Niedozwolone są w szczególności:
  • komentarze obrażające drugą osobę
  • wulgaryzmy
  • treści łamiące prawo

  3. Na wniosek osoby, która otrzymała punkty reputacji z danym komentarzem, moderatorzy i supermoderatorzy sprawdzą czy łamie on regulamin.
  • aby złożyć zgłoszenie należy napisać prywatną wiadomość do któregoś z supermoderatorów lub e-mail na adres forum@travian.pl.

  Regulamin obowiązuje od momentu publikacji.
  Last edited by Magari; 28.10.2011 at 23:35:18. Reason: link do regulaminu forum
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 6. #6
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Regulamin amnestii

  Postanowienia ogólne:  1. Amnestia to szansa dla aktywnych użytkowników Forum na odpracowanie niewygasających punktów ostrzeżeń, nabytych w czasie tej aktywności w wyniku złamania zapisów Regulaminu Forum.
   Dla użytkowników zbanowanych jest szansą na wcześniejsze odzyskanie przywileju korzystania z Forum.
  2. Amnestii podlegają wyłącznie ostrzeżenia o niewygasającym terminie ważności.
  3. Prawo ubiegania się o amnestię przysługuje:

   a) Aktywnemu użytkownikowi forum, w przypadku posiadania niewygasających punktów ostrzeżeń przez okres co najmniej 2 lat.
   b) Zbanowanemu użytkownikowi forum, w przypadku gdy jego konto było zablokowane przez okres co najmniej roku, o ile w tym okresie nie korzystał z Forum przy użyciu innego konta lub kont.
  4. Użytkownicy spełniający powyższe warunki mogą zgłaszać chęć ubiegania się o amnestię przez system prywatnych wiadomości do Administratora Forum, na adres e-mail forum@travian.pl lub w dziale odwołań od blokady kont (dla kont zbanowanych).
  5. Wniosek powinien być umotywowany i zawierać informacje o ostrzeżeniu jakie użytkownik chciałby odpracować.
  6. O objęciu danego użytkownika amnestią, decyduje Komisja ds amnestii, zwana dalej Komisją, w której skład wchodzą : Administrator Gry, Administrator Forum oraz Supermoderatorzy.
  7. Komisja w uzasadnionych przypadkach mimo spełnienia przez użytkownika warunków koniecznych do ubiegania się o amnestię, zastrzega sobie prawo do odmowy jej użytkownikowi.
  8. O swojej decyzji Komisja zawsze poinformuje składającego wniosek użytkownika. W przypadku decyzji odmownej Komisja ją uzasadni.
  9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
  10. Wnioski o amnestię rozpatrywane są w kolejności w jakiej zostaną przesłane.
  11. W danym miesiącu amnestią może zostać objętych maksymalnie czterech użytkowników forum.
  12. Użytkownicy wymienieni w podpunkcie b) Regulaminu amnestii, mogą zostać objęci amnestią wyłącznie jednorazowo.
  13. Użytkownik objęty amnestią będzie musiał w określonym terminie wykonać określone zadanie na rzecz Forum lub Gry. Rodzaj zadania i termin jego wykonania Komisja skonsultuje z użytkownikiem.
  14. Przykładowe zadania to: pomoc w Dziale Pytań, pisanie FAQ i poradników, prowadzenie statystyk i/lub kroniki jednego z serwerów.
  15. Nagrodą za wykonane w wyznaczonym terminie zadanie będzie anulowanie ostrzeżenia o wartości od 1 do maksymalnie 3 niewygasających punktów. Przy podejmowaniu tej decyzji będzie również brana pod uwagę jakość wykonania danego zadania.
  16. Użytkownik, który skorzystał z amnestii będzie traktowany na równi z innymi użytkownikami i nie będzie podlegał dodatkowym czy też szczególnym obostrzeniom moderacyjnym.
  17. Nicki osób, które zostały objęte amnestią, będą publikowane w specjalnym temacie, łącznie z informacją o rodzaju pracy, za jaką otrzymały amnestię.
  18. Aktualny skład Komisji ds amnestii:


  Community Manager Chloe
  Administrator Forum: Ananke
  Supermoderator: Mojra

  Ostrzeżenia o wartości 1-3 niewygasających punktów karnych,
  objęte projektem amnestii:


  • Flamewar
  • Multikonto
  • Obraza
  • Podszywanie się
  • Pomówienia
  • Prowokowanie do złamania regulaminu/prawa
  • Ref-link
  • Reklama komercyjna
  • Treści niedozwolone
  • Trolling
  • Wprowadzanie w błąd: Regulamin (gry lub forum)
  • Wulgaryzmy
  • Zamieszczenie skargi na złą pracę członków TT  Amnestia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku.
  Zmian w Regulaminie amnestii w każdej chwili dokonać mogą Administrator Gry oraz Administrator Forum.
  Last edited by Ananke; 02.06.2017 at 05:51:43. Reason: aktualizacja składu komisji
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 7. #7
  Emeryt Emerytura Aridea's Avatar
  Join Date
  17.02.2009
  Location
  Creyden
  Posts
  509

  Default

  Regulamin Grup Społecznych
  1. Grupa Społeczna zrzesza użytkowników forum wyznających te same poglądy, mających podobne zainteresowania, hobby itd.
  2. Użytkownik chcący założyć Grupę Społeczną, powinien złożyć do Administratora Forum, wniosek o zgodę na jej utworzenie.
  3. Wnioski mogą być przesyłane przez system prywatnych wiadomości forum lub na adres forum@travian.pl i powinny być odpowiednio umotywowane (określenie tematyki danej Grupy Społecznej, kto będzie zarządzającym/opiekunem Grupy oraz przybliżona ilość osób zainteresowanych faktyczną aktywnością w takiej Grupie).
  4. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Administrator Forum poinformuje składającego wniosek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja Administratora Forum jest ostateczna.
  5. Zarządzającym Grupą jest najczęściej użytkownik składający wniosek, mogą być jednak od tego wyjątki jeśli Administrator Forum uzna inaczej.
  6. W Grupach Społecznych rozmowy powinny toczyć się tylko i wyłącznie na tematy związane z wątkiem przewodnim danej Grupy. Nie dyskutujemy tam na tematy, które możemy poruszyć w ogólnodostępnych działach forum (sojusze, raporty, wojny, dyskusje dot. zmian w grze, itp.)
  7. Poprzez forum Grup nie zgłaszamy błędów, skarg i zażaleń. Miejscem do tego celu stworzonym jest Dział Błędy. Odejście od tego punktu będzie surowo karane.
  8. Decyzje w sprawach porządkowych podejmuje Zarządzający Grupą oraz Obsługa Forum.
  9. Organem kontrolującym funkcjonowanie istniejących już Grup jest Administrator Forum.
  10. Członkostwo w Grupie jest przywilejem, który można utracić, w wypadku łamania Regulaminu Forum lub niestosowania się do zaleceń Zespołu Forum. W skrajnych przypadkach z tego samego powodu Grupa Społeczna może ulec rozwiązaniu.
  11. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Forum. W wypadku rozbieżności zapisów obu regulaminów zastosowanie mają zapisy Regulaminu Forum.
  12. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do rozwiązania Grupy Społecznej nie wykazującej aktywności od co najmniej roku.  Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać w chwili publikacji na Forum.
  Last edited by Simone; 15.02.2012 at 22:38:12.
  s1 v3: HUN
  ss v6: ^UU^
  s3 v3: Gwardia
  s7 v3: WNCNS
  tc3 v6: PL GOLD

 8. #8
  Emeryt Emerytura Kwaska's Avatar
  Join Date
  23.06.2007
  Location
  Skądinąd
  Posts
  778

  Default Regulaminy - Forum

  Jak raportować posty?

  Aby zaraportować dany post należy kliknąć w trójkątną ikonę z wykrzyknikiem (po najechaniu kursorem wyświetla się opis "raportuj zły post") na dole po lewej stronie przy danym poście.

  Pojawi nam się nowe okno w którym należy wpisać dlaczego chcemy zaraportować dany post i na samym końcu klikamy w przycisk Wyślij raport.
  Last edited by Agi22; 25.09.2013 at 20:00:32.

  ...Twoje życie, Twoje decyzje
  Najlepiej wiesz czego Ci najbardziej brak
  Twoje prawa, Twoja sprawa...
  To były piękne czasy

 9. #9
  Froz Community Manager Agi22's Avatar
  Join Date
  27.03.2007
  Posts
  2,663

  Default

  Z powodu Waszych oczekiwań i próśb w tym zakresie zmieniamy brzmienie §2 o pkt.4 Regulaminu Forum z:

  Nie wolno zamieszczać cudzych danych osobowych, w tym teleadresowych, a własne dane kontaktowe można zamieścić wyłącznie w swoim profilu i udostępniać innym użytkownikom Forum poprzez system prywatnych wiadomości. Ze względów bezpieczeństwa nie należy tych danych udostępniać w działach publicznych Forum.


  na:

  Nie wolno zamieszczać cudzych danych osobowych, w tym teleadresowych.
  Zmiana wchodzi w życie w momencie publikacji tego postu.

 10. #10
  Administrator Forum Administrator forum Ananke's Avatar
  Join Date
  16.01.2012
  Posts
  370

  Default

  Zmianie uległ §2 o pkt.6 Regulaminu Forum z:

  Nie wolno zamieszczać danych innego gracza bez jego zgody, wyrażonej przez niego w osobnym poście w danym temacie. Ochroną objęte są wszystkie dane, których nie można zdobyć przeglądając ranking i mapę w grze (czyli m.in.: skład i liczebność armii, godziny i cele ataków, poziomy rozbudowania infrastruktury). Zasada ta dotyczy również sytuacji, w których informacje zawarte w poście jednoznacznie wskazują na danego gracza.
  Wyjątkiem od tego jest możliwość zamieszczania "pełnych" raportów z ataków na osady, w których jest (lub może być) budowany cud świata.
  na:

  Nie wolno zamieszczać danych innego gracza bez jego zgody. W wypadku wątpliwości, gracz może zostać poproszony o okazanie zgody.
  Ochroną objęte są wszystkie dane, których nie można zdobyć przeglądając ranking i mapę w grze (czyli m.in.: skład i liczebność armii, godziny i cele ataków, poziomy rozbudowania infrastruktury). Zasada ta dotyczy również sytuacji, w których informacje zawarte w poście jednoznacznie wskazują na danego gracza.
  Wyjątkiem od tego jest możliwość zamieszczania "pełnych" raportów z ataków na osady, w których jest (lub może być) budowany cud świata.
  Zmiana wchodzi w życie w momencie publikacji tego postu.

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

 1. Regulamin Forum, Regulaminy Działów - aktualizacja.
  By Magari in forum Archiwum ogłoszeń
  Replies: 7
  Last Post: 15.05.2012, 19:06:34
 2. Regulaminy w innych krajach - czy wszędzie obowiązuje jedna treść?
  By gramy in forum Archiwum pytań - Travian 3 i classic
  Replies: 4
  Last Post: 01.12.2009, 14:03:03

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •